Selecteer de taal

Algemene huurvoorwaarden La Belle Vie de la Burlande SARL

Begripsbepalingen

 1. La Belle Vie: de vakantiewoning.
 2. De huurder: degene (man/vrouw) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
 3. De verhuurder: La Belle Vie de la Burlande SARL, de exploitant van de vakantiewoning.
 4. De site: de internetsite www.gitelabellevie.com.
 5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiewoning en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van La Belle Vie geschiedt via boeking op internet, per mail of telefonisch. De reservering wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van La Belle Vie, IBAN: FR76 1120 6000 8300 1770 6221 926.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling door de verhuurder wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom (exclusief borg en schoonmaakkosten) met een minimum van 80 euro; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 6. Bij annulering kan t.b.v. de annuleringsvezekering om een factuur worden verzocht.
 7. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 7 dagen tenzij anders is aangegeven. In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.

Betaling

 1. De huursom (inclusief borg) wordt naar keuze door huurder geheel via de bank voldaan.
 2. Bij betaling van de huursom is de aanbetaling 20% en dient het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 3. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 4. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 5. Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 6. Indien verhuurder door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Verhuurder verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom van 100 euro.
 2. Uit deze borgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De vakantiewoning wordt zonder tekortkomingen verhuurd, tenzij de huurder van tevoren geïnformeerd is over bestaande tekortkomingen.
 4. De huurder verplicht zich om bij aankomst de vakantiewoning te inspecteren. Indien een onvolkomenheid of tekortkoming geconstateerd is, dient de huurder dat direct te melden bij de verhuurder.
 5. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met verhuurder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 6. Indien er schades geconstateerd zijn die toegebracht zijn door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren, dan zal de verhuurder onder overlegging van een nota of ander bewijsmateriaal de hoogte van de schade specificeren.
 7. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de verhuurder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder zal de vakantiewoning en de omliggende tuin als goed huisvader gebruiken, netjes bewonen en de vakantiewoning in goede staat bij vertrek opleveren.
 3. De huurder is aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 4. De huurder is aansprakelijk voor diens handelen of nalaten alsmede de handelingen van diens medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren, evenals voor de schade die zij veroorzaken.
 5. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval aansprakelijkheid van verhuurder kan inroepen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens mede-huurders, bezoekers, goederen of huisdieren gedurende het verblijf. In voorkomend geval verbindt huurder zich diens klachten rechtstreeks te melden aan de verhuurder.
 6. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen direct na constatering aan de verhuurder te worden gemeld.
 7. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden, tenzij met de verhuurder aantoonbaar andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

 1. Klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst dienen direct gemeld te worden bij verhuurder zodat een en ander in overleg kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.
 3. De huurder betaalt voor de schoonmaak van de woning 50 euro.

Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.
 2. Roken in slaapkamers is niet toegestaan.

Huisdieren

 1. Meenemen van max. 2 huisdieren is toegestaan en wordt door huurder vooraf in de reservering gemeld.

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur in de middag.
 2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ‘s morgens.
 3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf aantoonbaar anders is overeengekomen.
 4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder na te leven en wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder mag de vakantiewoning niet aan derden in onderhuur of gebruik geven.
 5. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen zal de verhuurder 10 euro in rekening brengen.
 6. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.
 7. Verhuurder is niet aansprakelijk te stellen indien de nutsvoorzieningen niet naar behoren functioneren.

Toepasselijk recht

 1. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene huurvoorwaarden versie: december 2016

 

 

LA BELLE VIE DE LA BURLANDE sarl

Lieu-dit La Burlande RD 76 - 5004 Belbes

F-46100 VIAZAC

SARL au capital de 120.000 EUR

SIREN: 808.335.319 CAHORS

TVA: FR 52 808 335 319

IBAN:

FR76 1120 6000 8300 1770 6221 926

LocatieBottomA.png

Contact

Steven de Wijn en Esther Hoveling

+31 6 140 45 665